กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายฤชัย คุณพล
ครูชำนาญการ

นางพิสมัย นามพุทธา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพ็ญศรี ยมศรีเคน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา ฝ่ายพลแสน
ครูชำนาญการ