กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนงลักษณ์ ไชยสมคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนัฏฐิกานต์ อ่อนบัวขาว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรารัตน์ ภูเฉลิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจีรนันท์ ศิริพยัคฆ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฏฐเอก เภสัชชา
ครูชำนาญการ