กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอรทัย ยศพล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรพล ยศพล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงนุช นามโร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลักษมา กาหลง
ครูผู้ช่วย