กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางดวงจันทร์ สวาทพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิเศษสัย แทนสา
ครูชำนาญการพิเศษ