ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : เพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรเดช แว่นศิลา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2564