คณะผู้บริหาร

นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธีรเดช แว่นศิลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา