โรงเรียนมะค่าพิทยาคม
37 หมู่ที่ 3 ถนนมะค่า-ใส้จ่อ  ตำบลมะค่า  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน   Vision School

องค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  นำภูมิปัญญา  พัฒนาท้องถิ่น

The organization of learning. Exalted moral and intellectual development.