สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 

ต้นมะค่า หมายถึง ชีวิตที่เจริญงอกงาม มีความแข็งแกร่ง อดทนต่อสภาพแวดล้อม