ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนมะค่าพิทยาคม ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่  11  ธันวาคม 2527 เป็นโรงเรียนสหศึกษา  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในระยะแรกอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านมะค่าเป็นที่ทำการ มีนายวิศิษฐ์  หิรัณยโกวิท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกันทรวิชัย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมะค่าพิทยาคม และเมื่อวันที่ ตุลาคม 2528  ได้ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันคือในเขตพื้นที่สาธารณะโคกหนองผักแว่น ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ 60 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ติดถนนสายกันทรวิชัย-กุดไส้จ่อ ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมะค่าพิทยาคม ที่ตั้งของโรงเรียนไม่ไกลชุมชน มีการคมนาคมการติดต่อสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภคที่อำนวยความสะดวก จึงมีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปรัชญาโรงเรียน   Philosophical school.

พัฒนาคนบนรากฐานการศึกษา    Developed on the basis of education.

 

คำขวัญโรงเรียน   School motto.

บุคลิกดี  มีวินัย  ใฝ่ความรู้  สู้งาน  Discipline, good personality, good knowledge to work.

 

อักษรย่อของโรงเรียน Fla. school

ม.ค.พ. M.P.K.

 

สีประจำโรงเรียน  Colors of the school.

แสด-ขาว  Orange - white

สีแสด หมายถึง แสงดวงอาทิตย์ซึ่งเปรียบเสมือนความรู้ที่ให้แสงสว่างแก่ชีวิต

Light orange color represents the sun, which is like the light of knowledge to life.

สีขาว หมายถึง การปลูกฝังเยาวชนของชาติให้มีระเบียบวินัย มีความรักชาติ รับผิดชอบและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของชาติ

 

White refers to the youth of the nation to instill discipline. With patriotism. Responsibility and human resources of the nation.

ตราประจำโรงเรียน

 

ต้นมะค่า หมายถึง ชีวิตที่เจริญงอกงาม มีความแข็งแกร่ง อดทนต่อสภาพแวดล้อม

            Makha tree means life to thrive. Strong. Patient environment.

            ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความรู้ที่ให้แสงสว่างแก่ชีวิต

            The sun represents the light of knowledge to life.

 

            ทุ่งนา หมายถึง สภาพแวดล้อมและชุมชน

 

อัตลักษณ์โรงเรียน   Identities school.

ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

Easy Smile Beautiful Payrecpect.

 

เอกลักษณ์โรงเรียน   Uniqueness school.

ความพอเพียง

 

Sufficient.

 

พันธกิจ

 

1. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

2. ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ

3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4. จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีความพร้อม ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้

5. ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนมุ่งสู่ความเป็นสากล

6. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

8. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น

9. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน